obrázek

zs.dolnivestonice


O škole


Od 1.10.2012 v provozu nové webové stránky školy: www.zsvestonice.cz

Základní škola Dolní Věstonice, okres Břeclav

IČO: 70901554

IZO: 102 255 202

 REDIZO: 600 112 349

Hlavní 84, 691 29 Dolní Věstonice

Telefon: 519 518 830, 519 517 698

zs.dolnivestonice@tiscali.cz

Zřizovatel

Obec Dolní Věstonice

IČO: 00283134

Obecní úřad, Dolní Věstonice 7

Telefon: 519 517 630

__________________________________________________________________

Charakteristika školy

Základní škola Dolní Věstonice je úplná základní škola

 má 9 tříd, po jedné v každém ročníku.

________________________________________________________________

 Počet žáků školy 98

 Součástí školy jsou dále školní družina, školní klub, školní jídelna, tělocvična, školní hřiště a školní dvůr.

 Budovy jsou převážně starší, modernizované. Jsou zde keramická dílna, učebna       výtvarné a hudební výchovy a chemicko – fyzikální učebna.

Vybavení pomůckami je standardní.

_________________________________________________________________

Škola spolupracuje s obcemi v obvodu školy, s PPP, s OPD, s Archeologickým ústavem ČAV, správou CHKO Pálava, s lékaři, se sportovními kluby v obvodu školy, s duchovními v obvodu školy, s Policií ČR.

________________________________________________________________

Žáci školy

Do školy patří žáci z obcí Dolní Věstonice, Horní Věstonice, Pavlov a Strachotín, tyto obce se dohodly na vytvoření společného školního obvodu.  

Zaměření školy

Škola se zaměřuje na využití mimořádnosti lokality, v níž se nalézá. Jde o ojedinělou kombinaci bohaté historie místa a o jedinečné přírodní podmínky.

________________________________________________________________

Učební plán

 

 Školní řád

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů

 

1. Žáci mají právo

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

 

2. Žáci jsou povinni

 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

 

3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 

 

4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 

 

5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. 

 

6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

 

7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 

 

8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). 

 

9. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.

 

10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

 

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 

12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 

13. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

 

II. Provoz a vnitřní režim školy      

A. Režim činnosti ve škole

1. Vyučování začíná v 7,50 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou plánu práce školy. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí v 15 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7,30 hodin dopoledne a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 

3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Po čtvrté vyučovací hodině je přestávka 20 minut, po páté vyučovací hodině 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut.

 

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená a ihned odcházejí do učeben.

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.


9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

 

10. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a  vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

11. Školy (školské zařízení) zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

12. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 

 

14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7,30 do 15,00 hodin.

 

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

 

B. Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:

- zahraniční výjezdy,

- školní výlety.

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.

 

7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.

 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

 

C. Docházka do školy

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

 

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

 

D. Zákonní zástupci žáků

 

1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

E. Zaměstnanci školy     

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 

Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních katalogů a žákovských knížek, při hovorových hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách.

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.

 

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední, uzamyká ji. Při odchodu z budovy kontroluje uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.

 

4. Ve škole se nekouří. 

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena e. energií.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 

 

2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.

 

5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.30 - 8.00 školník; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně oteviratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

 

7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. 

 

8. Při odchodu do hodin mimo kmenovou učebnu (VV, HV, TV atd.) žáci ponechávají své věci (svršky při odchodu do hodiny TV) ve třídě, služba třídu uzamkne a klíče bere s sebou.

9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny.  Stravující se žáky odvádí do školní jídelny. Dozor na chodbách  nad ostatními žáky odcházejícími z budovy vykonává  pedagog, který vyučoval v poslední vyučovací hodině. 

 

12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 

 

13.Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotně posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 

 

14. Evidence úrazů.

a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, nebo třídní učitel.

b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole,  vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích (tvoří přílohu tohoto řádu školy). Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno.

e) Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten,tříd.

 

3.Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. Mobilní telefony mají žáci v době vyučování vypnuté. 

 

4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

 

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - v klasifikačním řádu.

 

Závěrečná ustanovení

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2008

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.

3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne 27. srpna 2008

4. Žáci školy byli s výtahem z tohoto řádu seznámeni třídními učiteli v září 2008.

5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy na webových stránkách školy.

 

 

V Dolních Věstonicích dne1. 9. 2008

Mgr. Jiří Havlíček

ředitel školy

Vnitřní řád školní družiny

1. Školní družina je určena pro žáky I.stupně,výjimečně i pro žáky II.stupně (žáci II. mohou navštěvovat školní družinu v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, jestliže rodiče nedali souhlas, aby v polední přestávce žák mohl opustit školní budovu).

2. Počet žáků v oddělení se naplňuje maximálně do 25.

3. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 11.30 do 14.30 hod.V době vedlejších prázdnin zůstává školní družina v provozu , dochází – li do ní alespoň 12 žáků.

4. Na hodnocení a chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení klasifikace chování dle klasifikačního školního řádu školy.

5. Ze školní družiny žák odchází v dobu uvedenou na zápisním lístku. Má-li být žák uvolněn dříve, musí vychovatelce předložit písemné sdělení rodičů.

6. Žáci se při každé činnosti řídí pokyny vychovatelky.

7. Stížnosti a připomínky k provozu školní družiny a k práci vychovatelek podávají rodiče  řediteli školy.

8. Rodiče budou seznámeni s řádem školní družiny.

_______________________________________________________________ 

Výroční zpráva Základní školy Dolní Věstonice, okr. Břeclav

za školní rok 2010/2011

 

Část I.

Základní charakteristika školy

a. Název: Základní škola Dolní Věstonice

Zřizovatel školy:  Obec Dolní Věstonice

Ředitel školy:  Jiří Havlíček, Mgr.

 

Všechny druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje:

  škola –1. až 9. post. ročník, školní družina, školní klub, školní jídelna

 

Telefon:  519 518 830, 519 517 698

fax: škola  519 518 830

e-mail:  zs.dolnivestonice@tiscali.cz

www stránky: zs.dolnivestonice.skolniveb.cz

 

b. Úplné školy 

Školní rok

2009/2010

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1.stupeň

5

5

62

 12

2.stupeň

4

4

36

9

Celkem

9

9

98

10,8

 

c. Málotřídní nebo neúplné školy

Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků.

Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny)

Školní rok 2008/09

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

-

-

-

-

Neúplné ZŠ

-

-

-

-

 

d. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 14

e. Rada školy (školská rada) zřízená dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.: ANO

 

f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Základní škola

16847/96-2

5.

RVP-základní školy D.Věst.

 

1.-4.. a 6.-9.

 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:

 

g. Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy a důchodci

ostatní*

921 ŠJ - úplná

120

91

16

13

922 ŠJ – vývařovna

-

-

-

-

923 ŠJ – výdejna

-

-

-

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

h. Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2009

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

2

 

 

i. Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

celkem

2

46

fyz. 5 / přepoč. 0,59

 

Z činnosti školní družiny : Jedno z oddělení ŠD vyplňuje volný čas dětí formou zájmových kroužků a nabízí tyto činnosti: dramatický kroužek, keramický kroužek, zdravotní kroužek, lehkoatletický kroužek a kroužek základů angličtiny.

 

j. Školní klub

ŠK

počet oddělení ŠK

počet dětí v ŠK

počet vychovatelů ŠK

celkem

2

50

fyz.       3 / přepoč. 0,2

 

Z činnosti školního klubu : ŠK nabízí kroužky počítačový, keramický,sborový zpěv, jazyka anglického a dyslexie.

 

Část II

Údaje o pracovnících školy

 fyzický počet

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků

11

 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

10

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09nastoupili na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09nastoupili na školu:0

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze

  školy: 0

5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5

 

6.  Věkové složení učitelů

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

-

1

35-50 let

1

5

nad 50 let

1

2

Pracující důchodci nepobírající důchod

1

-

Pracující důchodci pobírající důchod

-

-

Celkem

3

8

Rodičovská dovolená

 

-

 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Školský management

 

                         1

SIPVZ

 

Drogy - seminář

1

Školení VP (PPP)

Dyslexie …

1

Seminář k tvorbě RVP

 

Celkem

3

 

8. Romský asistent: NE

 Jiný asistent: NE

 Část III.

 Výsledky výchovy a vzdělávání

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků

 

Viz příloha

 

2.Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2008/09

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

0

0

2

7

2

0

3. Počet absolventů ZŠ

Ročník

Počet žáků

9.ročník

10

nižší ročník

0

Celkem

10

 

 

 

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

a)  Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: ve školním roce 2009/2010 neproběhla školní inspekce.

 

 

Část V

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

2

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

0

0

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2009/2010 : 8

Počet žáků zapsaných do 1.ročníku pro rok 2008/2009 :  13

Část VI.

Další údaje o škole

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...

 

mimoškolní aktivity

§ vystoupení žáků na adventních koncertech v kostelech spádových obcí( D.Věstonicích,Pavlově,Strachotíně,)

§ přednáška o archeologické lokalitě Dolní Věstonice , návštěva muzea , archeologické vykopávky v terénu

§ návštěva filmového představení v Hustopečích pásmo filmů „Hvězda Betlémská“

§ návštěva divadelního představení – Brno 2x

§ návštěva vánočních trhů v Brně

§ vánoční besídka 1. stup

§ návštěva Technického muzea v Brně , Špilberku

§ výukový projekt ve spolupráci s Regionálním muzeem „Putování za Věstonickou venuší a Římská mince“

§ návštěva Moravského muzea - minerály

§ návštěva Domu dětí v Brně –„Domeček“

§ školní besídka k Mezinárodnímu dni dětí

§ školní výlety pro žáky

§ seznámení s prostředím školy v celodenním programu pro Mš

§ přednáška BESIPU

§ exkurze v Granitolu v Moravském Berouně

§ organizace dobrodružné hry pro mladší děti

§ účast na vzdělávacím programu CHKO Mikulov

§ sběr druhotných surovin organizovaný školou

§ sběr baterií a elektroodpadu

§ plnění úkolů v rámci ekologické akce „RECYKLOHRANÍ“

§ poznávací exkurze do nejbližšího okolí

§ planetárium Brno

§ vánoční Brno

§ 5x vánoční koncert v okolních obcích

§ výstava dětských prací (kresby, keramika, výšivka)

§ exkurzně vzdělávací zájezd pro pracovníky školy –Švýcarsko

§ vyhlídková plavba po Novomlýnské nádrži

§ dopravní výchova – Lednice

§ výchovný koncert – vývoj hudebních nástrojů

 - zpívání

§ divadelní představení žáků školy „Mrazík“

§ den otevřených dveří pro MŠ

§ přednáška PPP- prevence drog

§ školní výlety

§ křest knihy Tajemné pověsti kraje

§ Brno divadelní představení 2x

§ Brno – planetárium

§ Mikulov – vánoční vystoupené Pálavánku

§ Hustopeče výchovný koncert

§ 

§ výstava Brno- „Víte-li pak,jak sedláček“

-„Logické hry a vynálezy“

- 

účast školy v soutěžích, olympiádách

§ Olympiáda ČJ – školní kolo, okresní kolo

§ Matematický klokan  všechny kategorie 1.- 9. ročník

§ Přírodovědný klokan 8. a 9. ročník

§ Mladý historik – školní kolo,

§ Pythagoriáda – školní kolo a okresní kolo

§ KORCHEM – účast na chemické soutěži

§ Matematická olympiáda – školní

§ MacDonald´s Cup – fotbalová soutěž mladších žáků,

§ Organizace školních turnajů a soutěží (kopaná, atletika),

§ Školní kolo v atletickém pětiboji

§ Plavecká soutěž v Hustopečích

§ školní soutěž ve stolním tenise

§ Dopravní soutěž BESIP – školní kolo,

§ účast na výtvarné soutěži - Den Země Mikulov

§ účast na výtvarné soutěži – Mladí tvůrci pro Dunaj

§ účast žáků školy v oblastním kole recitační soutěže

§ recitační soutěž v Hustopečích a Mikulově

§ školní kolo dějepisné olympiády

§ Recyklohraní celostátní soutěž ve sběru elektroodpadu.

§ Každý důvod je dobrý- celoroční třídění odpadů

 

spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení)

·  Spolupráce s Archeologickým stavem- projekt – Putování historii Dolních Věstonic

 a jejich okolím 

· Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina – projekt - M.R.K.E.V.

· Sdružení Tereza – mezinárodní projekt EKOŠKOLA

· Asekol,Ecobat,Eko-kom – projekt –RECYKLOHRANÍ

 

 

 

 

 účast žáků a pedagogů školy na životě v obci

§ tři učitelé školy jsou ve svých obcích členy zastupitelstva

§ tři učitelé jsou ve svých obcích knihovníky

péče o talentované žáky

§ příprava žáků na soutěže

§ zájmová činnost pro žáky školy

péče o zaostávající, problémové žáky

§ ve škole pracuje dyslektický kroužek

§ spolupráce s PPP

§ drogová prevence

§ kroužky při ZŠ

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Keramický

2

45

Počítačový

2

24

Dyslektický

Sborový zpěv

1

18

Anglického jazyka

Zařazení školy do výzkumů

§ Škola nebyla zapojena do žádných národních ani mezinárodních výzkumů

 

 

 

 

 

 

 

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

 

a)  počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

-

školní metodik prevence

1

-

 

 

úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

-

-

-

školní speciální pedagog (netřídní)*

-

-

-

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)  věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. věk/z toho důchodci

výchovný poradce

 

 

1

školní metodik prevence

 

1

 

školní psycholog

-

-

-

školní speciální pedagog

-

-

-

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků

Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :

výchovný poradce: školení organizované PPP

školní metodik prevence: školení organizované PPP

školní psycholog: -

školní speciální pedagog: -

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk)

  • uveďte: program (grant) -
  • organizaci, která grant poskytuje -
  • výši fin.částky -

b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte

  • zdroj -

  • výše finanční částky (v Kč) -

 

 

 

 

3. Individuální integrace

Typ postižení

Ročník

Počet žáků

-

-

-

-

-

-

celkem

-

-

 

4. Skupinová integrace

Typ postižení

Ročník

Počet žáků

-

-

-

-

-

-

celkem

-

-

 

 

 

Část VIII.

Další údaje

 

Ve školním roce 2009/2010 byla provedena rekonstrukce schdů do jídelny.Náklady byly hrazeny z hospodářské činnosti školy 

O prázdninách byla škola vymalována.

 

část IX.

Zhodnocení a závěr

 

Základní škola se dlouhodobě potýká s úbytkem žáků zaviněným populačním poklesem.

 

 

V Dolních Věstonicích, dne 31. srpna 2011

 podpis a razítko ředitele školy

 

 

 

 

 

Schváleno radou školy dne :